Regulamin

Rekolekcji Oazy Dzieci Bożych Archidiecezji Gdańskiej Ruchu Światło - Życie

§ 1 Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło­-Życie Archidiecezji Gdańskiej w ośrodku wyznaczonym przez organizatora Rekolekcji Oaz Żywego Kościoła zwanymi dalej „rekolekcjami”.

§ 2 Rodzice uczestnika rekolekcji oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.

§ 3 Rodzice uczestnika rekolekcji oświadczają, że zapoznali się z podanymi informacjami na stronie internetowej rekolekcji i w pełni je akceptuje.

§ 4 Organizatorem rekolekcji jest Ruch Światło­-Życie Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w: ul. Ks. Bpa. J. B. Szlagi 3, 81-506 Gdynia, zwany dalej: „Oaza”. Osobami reprezentującymi Organizatora są Moderatorzy wraz z animatorami rekolekcji (zwani dalej „Animatorami, Kadrą”). Kadra wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników. Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na rekolekcje, bez podania powodu, w szczególności w przypadku:

 • braku miejsc przeznaczonych na dane rekolekcje,
 • niedokonania terminowej wpłaty zaliczki przez uczestnika.

§ 5 Uczestnikami rekolekcji mogą być członkowie wspólnot oazowych oraz wszelkie osoby zaakceptowane przez moderatorów.

§ 6 Ponieważ uczestnicy są niepełnoletni wymaga się zgody rodziców/opiekunów prawnych wyrażonych na karcie uczestnika. Ponadto od wszystkich uczestników wymaga się bezwzględnego podporządkowania się Animatorom Grup.

§ 7 Uczestnik zgłaszający się na rekolekcje powinien wypełnić e-zgłoszenie dostępne na stronie Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej. Po udanej rejestracji system generuje kartę uczestnika i wysyła na podany adres e­mail. Rejestracja elektroniczna trwa do terminu podanego przez organizatora. Kartę należy wydrukować i podpisać (karta musi zawierać podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów. Kartę należy uzupełnić także o opinię animatora i moderatora (w przypadku osób nie będących w żadnej wspólnoty księdza proboszcza lub katechety). W przypadku pozbawienia praw rodzicielskich jednego z rodziców załączamy ksero wyroku sądowego! Wypełnioną kartę należy przywieźć ze sobą na rekolekcje. Brak karty powoduje niemożność uczestniczenia w rekolekcjach.

§ 8 Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia zadatku w wysokości 300 zł w terminie wyznaczonym przez organizatora oraz zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej kwoty przelewm na podane konto. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia tych terminów po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikiem Rekolekcji.

§ 9 O zakwalifikowaniu się na Rekolekcje decyduje prawidłowe wypełnienie formularza, wpłata zaliczki oraz zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§ 10 W przypadku konieczności rezygnacji z Rekolekcji z przyczyn obiektywnych należy powiadomić Organizatora nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem. W przeciwnym razie zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 11 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rekolekcji. W przypadku odwołania rekolekcji, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę.

§ 12 W ramach wpłaty za Rekolekcje uczestnik ma zagwarantowane:

 1. Wyżywienie,
 2. Zakwaterowanie,
 3. Formację Oazy Dzieci Bożych Ruchu Światło-Życie,
 4. Opiekę przeszkolonej kadry animatorów/moderatorów,
 5. Ubezpieczenie,
 6. Udział we wszystkich zaplanowanych przez organizatora wydarzeniach.

§ 13 Nie ma możliwości rozpoczęcia rekolekcji w późniejszym terminie (chyba, że za zgodą moderatora).

§ 14 Uczestnik rekolekcji winien godnie reprezentować swoje środowisko, dbać i szanować ekwipunek własny oraz pozostałych uczestników Rekolekcji, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i prywatne znajdujące się w miejscu zakwaterowania, dbać o czystość, higienę i zdrowie, szanować i chronić przyrodę.

§ 15 Uczestnicy zakwaterowani w określonym pomieszczeniu zobowiązują się do zdania pomieszczenia w stanie nienaruszonym ostatniego dnia rekolekcji. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pomieszczenia przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je do Animatora, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.

§ 16 Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w trakcie rekolekcji.

§ 17 Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

§ 18 W przypadku niepełnego pobytu na Rekolekcjach niewynikającego z winy Organizatorów Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.

§ 19 Rodzice uczestnika Rekolekcji akceptując niniejszy regulamin oświadczają, że jego stan zdrowia pozwala na odbycie rekolekcji, a w przypadku jakichś szczególnych przypadłości powiadomią Kadrę o możliwych działaniach w przypadku nawrotu/ataku choroby.

§ 20 Przebywanie na terenie rekolekcji osób niebędących Uczestnikami jest surowo zabronione. Uczestnicy przyjmujący osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Kadry zostaną niezwłocznie ukarani poprzez upomnienie, a w ostateczności karą wydalenia z rekolekcji (w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun zobowiązany jest do odebrania uczestnika z miejsca zakwaterowania). W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 21 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Rekolekcji Oazowych oraz ośrodka, w którym organizowane są Rekolekcje. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatorów oraz Kadry, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu a także za zachowania nieprzystające Oazowiczowi uczestnicy mogą zostać ukarani:

 • Upomnieniem od Organizatorów oraz Kadry,
 • Powiadomieniem moderatora wspólnoty Uczestnika,
 • Dyscyplinarnym usunięciem z rekolekcji. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 22 Organizator dokonuje podziału uczestników na grupy i przydziela ich do konkretnych pomieszczeń sypialni. Zmiany grup i pomieszczeń następują tylko i wyłącznie za zgodą organizatora.

§ 23 Każdy uczestnik rekolekcji zobowiązuje się do aktywnego udziału we wszystkich punktach programu oraz stawiania się na ewentualne wezwania Organizatorów, Kadry.

 • Z chwilą przyjęcia na rekolekcje Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom Organizatora, Kadry, przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnik ma obowiązek ze względu na bezpieczeństwo przestrzegać programu rekolekcji, a w czasie wolnym stosować się do poleceń Organizatora bądź Kadry. Uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania gestów oraz niewypowiadania słów mogących obrazić innych uczestników rekolekcji.
 • Uczestnik bierze czynny udział w dyżurach gospodarczych i porządkowych w kuchni i innych pomieszczeniach pod opieką animatora. Inne obowiązki będą określane na bieżąco według uznania Organizatora, Kadry.
 • Uczestnicy zobowiązani są do noszenia schludnego i godnego stroju. Dotyczy to szczególnie piżamy, która powinna okrywać intymne części ciała i nie powinna być zbyt skąpa. Zwyczajem rekolekcyjnym dziewczęta noszą do Kościoła sukienki o długości poniżej kolan.

§ 24 Zabronione jest:

 • posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja środków odurzających (w tym m.in. narkotyków, alkoholu, dopalaczy środków psychoaktywnych, papierosów, tabaki) przez Uczestników rekolekcji,
 • posiadanie broni białej, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi,
 • opuszczać terenu ośrodka bez opiekuna,
 • używanie telefonów, tabletów, mp3 itp. urządzeń elektronicznych,
 • przebywanie w pokojach osób przeciwnej płci,
 • naruszanie ciszy nocnej.

§ 25 Uczestnicy mogą używać telefonów tylko w wyznaczonym czasie. Kontakt telefoniczny tylko do animatorów i moderatora (numery zostaną udostępnione na początku rekolekcji). Poza sytuacjami wyjątkowymi opiekunowie mogą kontaktować się z organizatorem w wyznaczonym czasie.

§ 26 Uczestnicy mogą dokonywać zakupów w czasie wyznaczonym przez organizatora. Nie mogą jednak żywności zabronionej przez kadrę rekolekcyjną.

§ 27 Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach podsumowujących rekolekcje oraz materiałach promujących Oazy i wydarzeń organizowanych/współorganizowanych przez Ruch Światło­-Życie. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.

§ 28 Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji rekolekcji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.( Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 29 Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich Uczestników i powinno być potwierdzone podpisem opiekunów prawnych. Regulamin obowiązuje do zakończenia rekolekcji.

§ 30 Warunkiem uczestnictwa w Rekolekcjach jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego Regulaminu.

§ 31 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie rekolekcji.

§ 32 W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Data i podpisy: .................................................................................................


Zdjęcia

„Liść Dębu”

ODB ekstremalnie!

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.076961994171143